13. Kennis ontwikkelen

Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te ‘mappen’ blijkt of en in hoeverre er sprake is van een kenniskloof (knowledge gap). We vragen ons af of  er een gat is tussen benodigde en beschikbare kennis en hoe groot dat gat is.  Zo komen we aan de weet welke kennis ontbreekt en welke (nieuwe) kennis dus moet worden ontwikkeld.

kennisontwikkelen

De volgende vraag is dan: hoe gaan we het gat dichten, hoe komen we aan de ontbrekende kennis?

 • kan (een deel van) de ontbrekende kennis in huis gegenereerd worden? (bijvoorbeeld door de afdeling R&D, via aanpassing van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van één of meer medewerkers, ……
 • moet kennis worden ‘ingekocht‘ ?(door letterlijk informatie te kopen, door medewerkers met specifieke kennis aan te werven (eventueel elders weg te kopen), door de ontwikkeling van kennis  uit te besteden aan een onderzoeksinstelling, door al dan niet zwaar betaalde deelname aan externe conferenties, cursussen, congressen, …..)
 • door kennis in samenwerking met anderen te ontwikkelen? (bijvoorbeeld samen met ‘collega’s’ met een gelijkaardige opdracht of interesse uit andere organisaties)

Kennisontwikkeling & POP

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is de uitkomst van een gesprek tussen een medewerker en de leidinggevende over het individueel loopbaanpad van de medewerker.  Daarin beschrijft de medewerker aan welke concrete ontwikkelpunten hij/zij in de komende periode (verder) zal werken. Het wordt (bijvoorbeeld in een halfjaarlijks gesprek) opgevolgd en zonodig bijgestuurd. Zo kan de vastgestelde kenniskloof (op organisatieniveau) aanleiding  zijn voor een bijsturing.

Essentiële vragen zijn:

 • welke competenties wil ik (verder) ontwikkelen? waarin wil ik investeren? wat wil ik ermee bereiken? zijn de ontwikkelpunten haalbaar, uitdagend, relevant?
 • hoe kan ik aantonen  dat ik me deze competenties heb eigen gemaakt? wat is een geschikte proeve van bekwaamheid? door wie laat ik dat beoordelen? wanneer zou ik gemaakte vorderingen willen aantonen?
 • hoe kan ik het beste leren? welke vorm past bij mijn leervraag en leerstijl? welke aanvullende maatregelen zijn nodig?

Gezamenlijk ontwerpen

Ergens samen aan werken dwingt tot het expliciteren en combineren van afzonderlijke ideeën en leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen. Het kan evengoed gaan over nieuw te ontwikkelen aanbod (een workshop, een cursus, een publicatie, …) als over een beleidsplan of een procedure. Belangrijk is dat het nieuwe ‘product’

 • nog niet in detail is ingevuld en er dus ruimte is voor creativiteit
 • het nodig maakt om nieuwe kennis te genereren omdat het er nog niet is en de bestaande kennis onvoldoende is om het product te realiseren
 • het nodig maakt om kennis te combineren, omdat  er verschillende expertises voor nodig zijn
 • inspirerend en uitdagend is
 • relevant is voor de organisatie en voor het domein waarop de organisatie kennis wil ontwikkelen

Een insteek voor gezamenlijk ontwerpen kan ook zijn dat er (nog) geen vraag is naar een nieuw product, maar dat de deelnemers zelf  een product definiëren waaraan ze willen werken als stimulans om een kennis(ontwikkelings)proces op gang te brengen. Het proces staat dan voorop maar het kan ertoe leiden dat het product er ook echt komt.

Zeker de eerste insteek is een goed voorbeeld van een integrale benadering. Werken en ‘leren’ gebeurt (in tijd en ruimte) niet naast of na elkaar, de werkomgeving is leeromgeving.

ICT-infrastructuur

De opkomst van het Web 2.0 heeft een hele waaier aan interactieve tools voortgebracht die dit soort processen uitstekend kunnen ondersteunen: social bookmarking, wiki’s, blogs, social networking. Verder in deze 23 dingen behandelen we er een aantal van.